Regulamin

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI FIRMY

Petsitter Anna Kusz“ Marianna Górecka

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin „Petsitter Anna Kusz“ Marianna Górecka, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z usług przedsiębiorcy Marianna Górecka prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Petsitter Anna Kusz“ Marianna Górecka, z siedzibą przy ul. Olszewskiej 22 lok 14, 00-790 Warszawa, NIP 5252208665, wpisanej do CEIDG, zwanej dalej „Opiekunem”.

 

 1. Regulamin, określa w szczególności zasady opieki nad zwierzętami:
  • u Powierzającego w jego siedzibie;
  • przebywającymi we wskazanych przez Opiekuna miejscach podczas opieki;
  • procedury reklamacji;
  • prawo Powierzającego do odstąpienia od umowy.

 

 1. Realizacją opieki nad zwierzętami zajmuje się Opiekun i/lub wyznaczone przez niego osoby – Petsitterzy, na które Powierzający wyraził zgodę.

 

 1. Definicje:

  1. Opiekun – Marianna Górecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Petsitter Anna Kusz“ Marianna Górecka, z siedzibą przy ul. Olszewska 22
   lok. 14, 00-790 Warszawa., NIP: 5252208665, wpisanej do CEIDG;

  2. Powierzający – właściciel powierzanego pod opiekę zwierzęcia lub osoba nie będąca właścicielem zwierzęcia mająca pełne prawo do oddania zwierzęcia pod opiekę Opiekuna udzielone mu przez Właściciela zwierzęcia;

  3. Petsitter – osoba, która w imieniu Opiekuna zajmuje się powierzonymi pod opiekę zwierzętami;

  4. Zwierzę – pies lub kot.

 

§ 2

ZASADY I WARUNKI WYKONYWANIA OPIEKI

NAD POWIERZONYMI ZWIERZĘTAMI

 1. Opieka nad zwierzętami wykonywana jest w siedzibie Powierzającego lub
  w miejscach wskazanych przez Opiekuna jako miejsca przebywania powierzonego zwierzęcia podczas sprawowania nad nim opieki przez Opiekuna i/lub Petsitterów.

 2. Opiekun zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.

 3. Opiekun wyznacza Petsitterów do zajmowania się powierzonym zwierzęciem i/lub
  u których zostanie umieszczone przekazywane przez Powierzającego zwierzę, po uprzednim uzyskaniu akceptacji osoby Petsittera przez Powierzającego (zazwyczaj po pierwszym bezpłatnym spotkaniu zapoznawczym).

 4. Opiekun gwarantuje, że Petsitterzy, którymi się posługuje są odpowiednio przeszkoleni do opieki nad zwierzętami.

 5. Powierzający zobligowany jest do udzielenia Opiekunowi wywiadu zawierającego prawdziwe i wyczerpujące informacje dotyczące oddawanego pod opiekę zwierzęcia, o treści określonej w dokumencie “Umowa o powierzenie pod opiekę pupila (petsitting)” oraz Formularzu zawierającym informacje szczegółowe dot. powierzanego zwierzęcia, zwanymi dalej łącznie „Umową”.

 6. Podpisaną Umowę, Powierzający przekaże Opiekunowi najpóźniej przed przejęciem pod opiekę zwierzęcia. Wówczas, Opiekun omówi z Powierzającym zamieszczone w Umowie informacje, zatem przyjęcie zwierzęcia pod opiekę Opiekuna może potrwać około 1 godziny.

 7. Opłata za opiekę w zakresie określonym w Umowie, pobierana jest za cały okres opieki z góry.

 8. Jeśli termin opieki zostanie odwołany przez Powierzającego, kwota wpłacona nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 2.

 9. Po spełnieniu przez Opiekuna usługi opisanej w Umowie, Powierzający traci prawo odstąpienia od umowy.

 10. Powierzający dokonuje rezerwacji terminu opieki poprzez przesłanie na adres email  Opiekuna zamówienia opieki, które powinno zawierać imię i nazwisko Powierzającego, informację czy opieka ma być realizowana u Powierzającego
  w jego siedzibie czy też we wskazanych przez Opiekuna miejscach podczas opieki, czy opieka dotyczy psa czy też kota, przez ile dni opieka ma być realizowana, oraz inne oczekiwania Powierzającego w zakresie opieki, która ma być realizowana.

 11. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Opiekuna, Powierzający otrzymuje ofertę dotyczącą opieki nad zwierzęciem z uszczegółowieniem wszystkich opłat w zakresie złożonego zamówienia oraz sposobem ich obliczenia. Brak oferty Opiekuna jest równoznaczny z nieprzyjęciem zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane elektroniczne poprzez skontaktowanie się z Opiekunem pod adresem email kuszanna@gmail.com. 

 12. Kwota opieki nad zwierzęciem każdorazowo ustalana jest indywidualnie
  w zależności od rodzaju usług jakie mają być wykonywane przez Opiekuna
  i podawana jest podczas kontaktu mailowego po otrzymaniu zamówienia usługi opieki nad zwierzęciem od Powierzającego.

 13. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone po godzinie 16:00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń od godziny 9:00, następnego dnia roboczego.

 

§ 3

PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po ustaleniu wszystkich szczegółów opieki przez Opiekuna i Powierzającego na spotkaniu, o którym mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu. Powierzający zobligowany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni od dnia podpisania Umowy (jednakże zawsze przed rozpoczęciem opieki przez Opiekuna) zapłacić Opiekunowi całość ustalonej ceny za opiekę. Jest to warunek realizacji Umowy.

 2. Umowę uważa się za zawartą z momentem podpisania umowy i dokonania wpłaty całości ustalonej ceny za opiekę przez Powierzającego na rachunek Opiekuna prowadzonego przez ING Bank: 64 1050 1025 1000 0092 2737 4197 PETSITTER BARTEK KUSZ ul. Olszewska 22 lok. 14, 00-790 Warszawa.

 3. Opiekun jest uprawniony do odmowy przyjęcia zwierzęcia i/lub rezygnacji z opieki nad zwierzęciem, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych ludzi lub zwierząt, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:

  1. agresywnych w stosunku do ludzi i/lub zwierząt,

  2. w rui, z cieczką itp.  wprowadzających inne zwierzęta w stan ciągłego pobudzenia,

  3. nieodrobaczonych, bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw kleszczom.

 4. W przypadku rezygnacji z opieki przez Opiekuna z przyczyn wskazanych w ust. 3, kwota wpłacona przez Powierzającego za opiekę podlega zwrotowi pomniejszona
  o część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom Opiekuna związanym z realizacją Umowy.

 5. Powierzający zobligowany jest wraz z powierzeniem zwierzęcia przekazać Opiekunowi książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia
  o aktualności szczepień zwierzęcia oraz jego stanie zdrowia.

 6. Jeśli zwierzę z pchłami zostanie przyjęte pod opiekę, Powierzający zgadza się, by w pierwszej kolejności przeszło ono kąpiel lub inny zabieg odpchlającymi środkami
  i pokryje koszty czynności związanych z odpchlaniem.

 7. Powierzający zamawiający usługę opieki nad zwierzętami w siedzibie Powierzającego:
  1. określa w Umowie jakie czynności może wykonywać w jego siedzibie Opiekun i/lub Petsitter;

  2. przekaże Opiekunowi klucze do siedziby Powierzającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. Odbierze od Opiekuna klucze do siedziby Powierzającego najpóźniej w dniu zakończenia opieki, pod rygorem obciążenia Powierzającego kwotą od 25 zł do 30 zł za każdy dzień przechowywania przez Opiekuna kluczy do siedziby Powierzającego.

  3. ze względu na konieczność przekazania Opiekunowi i/lub Petsitterowi kluczy do siedziby Powierzającego na czas opieki nad zwierzęciem, Powierzający zobowiązuje się, że osoby trzecie (znajomi, rodzina, gosposia itp.) nie będą miały dostępu do siedziby Powierzającego w czasie obowiązywania Umowy
   o powierzenie pod opiekę pupila (petsitting), pod rygorem zwolnienia od odpowiedzialności Opiekuna z tytułu zdarzeń powstałych w siedzibie Powierzającego w czasie opieki nad zwierzęciem;

  4. określa w Umowie czas i miejsce trwania spaceru.  w przypadku niedyspozycji wyznaczonego do opieki Petsiterra, może nie zgodzić się na zastępstwo wyznaczone przez Opiekuna, w takim przypadku wynagrodzenie za dany spacer zostanie zwrócone Powierzającemu.

 8. Opiekun zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by każde zwierzę było zdrowe
  i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez Powierzającego pozostały w dobrym stanie.

 9. Powierzający zdaje sobie sprawę i oświadcza, że:

  1. zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec zranieniom i nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń
   z tego tytułu;

  2. zwierzę oddane pod opiekę może doznawać silnego stresu, w wyniku którego może niszczyć elementy wyposażenia i nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;

  3. silny stres zwierzęcia związany z nową sytuacją może przyczynić się do choroby lub śmierci zwierzęcia i nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;

  4. przedmioty, a w szczególności zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;

  5. zwierzę może tęsknić za innymi zwierzętami z którymi powierzone zwierzę przebywało podczas opieki;

  6. został poinformowany przez Opiekuna, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje mu w odniesieniu do usług, jeżeli Opiekun wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.

 10. Powierzający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone przez jego zwierzę innym zwierzętom i/lub ludziom i w razie powstania zdarzenia objętego szkodą ponosi z tego tytułu odpowiedzialność w pełnym zakresie.

 11. Powierzający zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba podjęcia leczenia podczas opieki.

 12. W trosce o zdrowie zwierząt Opiekun stosuje zasadę karmienia zwierząt pożywieniem dostarczonym przez Powierzającego. Powierzający zobligowany jest zaopatrzyć Opiekuna w karmę dla oddawanego pod opiekę zwierzęcia oraz szczegółowe wskazówki dotyczące ilości karmy i częstotliwości karmienia.

 

 1. Jeśli Powierzający nie zapewni karmy dla zwierzęcia, Opiekun obciąży Powierzającego dodatkową opłatą w wysokości 10 do 15 zł za każdy posiłek zwierzęcia. W takim przypadku Powierzający oświadcza, że: a. akceptuje dodatkowe koszty i zobowiązuje się je pokryć, b. rozumie, iż zmiana karmy może wywołać dolegliwości żołądkowe zwierzęcia i nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń do Opiekuna, jeśli one wystąpią.

 2. Opieka nad zwierzęciem może zostać przedłużona po uzyskaniu uprzedniej zgody Opiekuna i uregulowaniu przez Powierzającego dodatkowego wynagrodzenia za opiekę.

 3. Doba opieki rozpoczyna się w chwili przywiezienia zwierzęcia do Petsittera.
  W przypadku opieki nad zwierzęciem wykonywanej w siedzibie Powierzającego, doba rozpoczyna się pierwszego dnia opieki o ustalonej przez Powierzającego godzinie. W przypadku kotów opieka liczona jest za ilość przyjść lub dzień objęcia zwierzęcia opieką.

 4. Za opóźnienie w odebraniu zwierzęcia naliczona jest dodatkowa opłata
  w wysokości 10 zł za każdą godzinę do czasu przyjazdu Powierzającego po zwierzę.

 5. Transport zwierząt przez Opiekuna jest dodatkowo płatny. Opiekun zastrzega sobie możliwość przewiezienia zwierzęcia do weterynarza w razie konieczności taksówką. Koszt transportu pokrywa Powierzający.

 6. Usługi dodatkowe są dodatkowo płatne w następujących wysokościach:

  1. każdorazowa wizyta u weterynarza 60 zł (+ koszty transportu 2,5 zł/ km)

  2. przycinanie pazurków 10 zł;

  3. czyszczenie uszu 15 zł;

  4. kąpiel 30 zł;

  5. przekazanie kluczy przez Opiekuna lub wyznaczonego Petsittera po wykonanej opiece, w dogodnym dla Klienta czasie 25 zł lub 30 zł – zależnie od lokalizacji, przy odbiorze klucza przez Opiekuna lub wyznaczonego Petsittera przed opieką
   i odwiezienie go po opiece kwota zmniejsza się do 30 zł.

 7. Pierwsze Spotkanie zapoznawcze Opiekuna z Powierzającym na terenie Warszawy w dni od poniedziałku do soboty, jest bezpłatne. Spotkanie trwa do 1 godz., na spotkaniu nastąpi omówienie zakresu Usług i sposobu ich realizacji w zakresie określonym w Umowie oraz podpisanie umowy. Każde kolejne spotkanie przed przejęciem zwierzęcia pod opiekę przez Opiekuna, płatne jest od 35 do 50 zł (zależnie od lokalizacji) przez Powierzającego.

 8. W przypadku, gdy Powierzający osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia od Opiekuna w umówionym terminie i/lub:

  1. nie skontaktuje się z Opiekunem w terminie 3 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,

  2. nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od Opiekuna pod numerem telefonu wskazanym w Umowie o powierzenie pod opiekę pupila (petsitting),

  3. powyższe będzie równoznaczne z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela, czego prawne konsekwencje podlegają przepisom ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z póź. zm.), która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 2 pkt. 11)
   i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1a), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

 9. Powierzający może odebrać zwierzę przed upływem ustalonego terminu zakończenia opieki po uprzednim kontakcie z Opiekunem co najmniej na 3 godziny wcześniej przed odbiorem, jednak tylko w godzinach 7:00 – 19:00. Powyższe zapewni sprawne odbycie formalności związanych z wydaniem zwierzęcia. Nieodebranie zwierzęcia do godziny 19:00, wiąże się z doliczeniem kolejnej doby opieki i możliwością odbioru dopiero następnego dnia rano.

 10. W przypadku skrócenia terminu opieki i/lub rezygnacji ze spacerów, wniesiona przez Powierzającego opłata nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem zapisów

 

§ 5

PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

 

 1. Opiekun, posiada wewnętrzne standardy utrzymywania jakości usług a osoby, którymi się posługuje przy realizacji opieki zobowiązują się do ich przestrzegania.

 2. Powierzający zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Opiekuna i w bazie klientów Opiekuna.

 3. Powierzający zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Opiekun.

 2. Powierzający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U.
  z 2016 r.,  poz. 922 z póź. zm.) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy.

 3. Powierzający ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres Opiekuna.

 

§ 4

PROCEDURY REKLAMACJI

 

    1. Opiekun odpowiada wobec Powierzającego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, za niezgodność zrealizowanej usługi z Umową na warunkach określonych ustawą Kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 maja 2014 r.
     o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) – to jest w okresie dwóch lat od daty zawarcia umowy.

    2. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Opiekuna Petsitter Anna Kusz“ Marianna Górecka, z siedzibą przy ul. Olszewska 22 lok 14, 00-790 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”.

 

    1. W reklamacji, Powierzający powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr umowy, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności usługi z umową.

 

    1. Opiekun zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

 

    1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Opiekun zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

    1. Powierzający wyraża zgodę, na to by odpowiedź na reklamację wysyłana została na jego adres email wskazany w zgłoszeniu.

 

§ 5

UPRAWNIENIE I PROCEDURY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

    1. Powierzającemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie
     – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem  w terminie 14 dni, wysyłając je na adres. Termin 14-to dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy.

 

    1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Opiekun wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji usługi, że po spełnieniu przez Opiekuna usługi utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

    1. Opiekun dokona zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Opiekun został poinformowany o decyzji Powierzającego
     o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Opiekun dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Powierzającego użyte w pierwotnej transakcji.

 

    1. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

 

§ 6

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

       1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Opiekuna (w tym regulaminu, zdjęć i treści ze strony internetowej https://hoteldlapsawarszawa.pl/

oraz Facebooka https://www.facebook.com/PetFamilyKusz 

bez pisemnej zgody Opiekuna.

 

 1. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące usług realizowanych przez Opiekuna prosimy kierować na adres email  kuszanna@gmail.com

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W okresie objętym opieką, informacji o tym jak czuje się zwierzę udziela Anna Kusz (tel. 606-690269), adres email kuszanna@gmail.com

 

 1. Powierzający może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej oraz pobrać go
  i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą
  w momencie zawierania Umowy, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw Strony wynikających z czynności dokonanych przed wprowadzeniem zmian.

 

 1. Opiekun zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków wykonywania opieki nad powierzonymi zwierzętami i treści Regulaminu.

 

 1. W sprawach, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz szczególne przepisy regulujące warunki opieki nad zwierzętami, a stosujące się do przedmiotu Umowy o powierzenie pod opiekę pupila (petsitting).